Om prosjektet

Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak, de to initiativtakerne for prosjektet SAMM

På grunn av manglende motivasjon og høyt frafall i videregående skole i Norge, utviklet vi et aksjonsforskningsprosjekt kalt «Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole». Essensen i prosjektet er at elevene selv skal finne ut av hva de vil, hvordan de kan oppnå dette, og hva som stopper dem fra å nå sine mål. De skal SELV finne LØSNINGER på mulige hindringer. Lektor Gerd Martina Langeland ved Lillesand videregående skole initierte prosjektet, og hun  utviklet en femtrinns-motivasjonsmodell til bruk i klasserommet i samarbeid med May Olaug Horverak, på den tiden forsker ved UiA. Arbeidet er inspirert av verktøy utviklet av den norske motivasjonspsykologen John Petter Fagerhaug. Langeland tilpasset verktøyet til bruk i en klasseromskontekst, og hun jobbet med dette i elevgrupper i samarbeid med Fagerhaug også i forkant av SAMM-prosjektet. For opplæring i metoden for anvendelse i en skolekontekst, ta kontakt med Gerd Martina Langeland eller May Olaug Horverak.

Motivasjonsmetoden vi har anvendt bygger på teori om selvbestemmelse og selvregulert læring. Noe av målet med metoden er å støtte elever til å utvikle metakognitive læringsstrategier som kan hjelpe dem til å oppleve autonomi og kompetanse, to av de basale behovene som må dekkes for at en skal oppleve indre motivasjon, ifølge Deci & Ryans selvbestemmelsesteroi. Metoden involverer også dialog i klassen om mål og hindringer, og hvordan en kan jobbe for å lykkes med å nå individuelle mål. Slik dekker den og det tredje basale behovet presentert i selvbestemmelsesteori, nemlig behovet for tilhørighet. I prosjektet anvender vi metoden med fokus på livet generelt og med fokus på ulike fag.

Metoden bygger også på helsefremmende teori (Antonovsky, 2012) som fremhever at en opplevelse av sammenheng er helsefremmende og gjør at en kan håndtere stress. En opplevelse av sammenheng oppnår en om en forstår hendelser og situasjoner som begripelige, håndterbare og meningsfulle, det vil si at en forstår hendelsen, en har tro på at en kan håndtere den, og en ser sitt eget bidrag til å håndtere hendelsen som verdifullt. 

Prosjektet har vært støttet av Norges Forskningsråd, Lærerutdanningen ved UiA, ABUP ved Sørlandet Sykehus og Helsedirektoratet («På felles vei – Helsefremmende barnehager og skoler – HBS Agder»), Aust-Agder Fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune.

Vi samarbeider også med: Vest-Agder Fylkeskommune og Etablerertjenesten i Vest-Agder i prosjektet «Flerkulturell verdiskaping», støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Blåkors i prosjektet «SoNe og SoMe – Sosiale nettverk og sosiale medier» støttet av Helsedirektoratet, Aust- Agder Fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune.

Foto fremside: Sigrunn Galteland Skaiaa (venstre), May Olaug Horverak (høyre oppe), Helene Horverak (høyre nede)

Webredaktør: May Olaug Horverak