Materiale

Femtrinnsmetoden i SAMM er en hjelp til å få fram hva som rører seg i elevgruppene – både det som er positive styrker og det som oppleves som vanskelige utfordringer. I tillegg er den et verktøy til bruk i arbeidet med å oppnå økt trivsel, mestring og motivasjon. Metoden er dynamisk, og lærer vurderer selv hvilken anvendelse som er mest hensiktsmessig. På lavere trinn, særlig på grunnskoletrinnene, ser det ut til at få punkter og mye fellesarbeid fungerer best for elevene. Det er likevel viktig at de gis mulighet til individuelle refleksjoner i hvert fall fra 5.klasse. Hver elevgruppe er unik, og den enkelte lærer må vurdere hvor modne elevene er og hvilke utfordringer de fortrinnsvis bør arbeide med. Bør man velge bare ett fokusområde om gangen? Bør man jobbe med dette i en uke? I to uker? Skal man la elevene lage individuelle handlingsplaner eller trenger man en felles plan?

Det anonyme, individuelle aspektet i metoden bidrar til at alle, også de sjenerte og tilbakeholdne, får muligheten til å la stemmen sin høres gjennom loggbokrefleksjonene (se PowerPoint-instruks). Samtidig ser man at fellesskapsarbeidet med sentrale utfordringer i elevgruppene styrker forståelse, tålmodighet og følelsen av ikke å være alene om problemene. For best mulig effekt, anbefaler vi at metoden brukes jevnlig og gjennom hele året. Jo oftere den anvendes, jo mer utvikles denne måten å tenke på. Man kan velge å gjennomføre hele metoden flere ganger, eller man kan bruke deler av den etter behov.

Under finner dere sider med materiale til ulike skolenivå, samt videolenker til filmer som omtaler metoden. 

SAMM-metoden forklart for lærere:

SAMM-metoden anvendt i elevrådsarbeid med fokus på læringsmiljø:

Plakat med SAMM-spørsmål til plakattrykking Plakat med SAMM-spørsmål til utskrift

Plakat læringsstrategier til plakattrykking Plakat læringsstrategier til utskrift

Plakat argumenterende tekst til plakattrykking Plakat argumenterende tekst til utskrift

Plakat strategier for lesing, skriving og språklæring til plakattrykking

Plakat strategier for lesing, skriving og språklæring til utskrift

Lærebøker: