Boklansering av de 3 SAMM-bøkene på UiA

De fire forfatterne, fra v. Elin Frish Selås, Tonje Levernes Solberg, Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak

Etter tre års intens skriving, var de tre SAMM-bøkene ferdige; første bok for ungdomsskole og videregående, andre bok for voksenopplæring, og nå i vår, tredje bok for barneskole. Det var veldig gøy å få presentert de tre bøkene på UiA, veldig flott at bokhandelen der ville arrangere boklansering. Alle fire forfatterne som har vært involvert bidro med innlegg. Takk til alle som møtte opp og hørte på oss.

Gerd Martina Langeland, førsteforfatter på SAMM-bok 1
May Olaug Horverak, førsteforfatter på SAMM-bok 2 og 3.

SAMM-postere og presentasjoner på internasjonale konferanser sommeren 2022

SAMM presenteres i London på IAFORs European Conference on Education (ECE)

Det har vært en hektisk og intens sommer med SAMM – postere og presentasjoner på konferanser internasjonalt på løpende bånd: NPHC (Nordic Publich Health Conference) og ECCP (European Conference on Positive Psychology) i Reykjavik, Island og ECE (European Conference on Education) i London, England. Det har vært god respons og stor interesse på alle innlegg. Spesielt gøy var det å treffe Richard Ryan, som er en av dem som står bak selvbestemmelsesteorien vi bygger SAMM-metoden på, og han viste stor begeistring for arbeidet vårt, og mente at dette var en god måte å implementere selvbestemmelsesteori i skole på.

Poster på NPHC, Reykjavik, Island
Richard Ryan diskuterer prosjektet med oss med stor begeistring, poster på ECPP, Reykjavik, Island

«Jeg kan forstå, og slik kan jeg reise meg igjen og igjen» – sitat Rein Alexander

Rein Alexander får SAMM-gave «A cup of survival» av SAMM-prosjektlederne May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland for fantastisk bidrag med konsert og refleksjoner på avslutning av SAMM som HBS-tiltak

Tekst av Knut Erik Vikan

Bilder av Helene Horverak

Torsdag 14. oktober ble det arrangert en SAMM- festkveld på Fevik Strand Hotell, og selveste Rein Alexander var leid inn som underholdning. SAMM står for Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon, og er både et tverrkommunalt prosjekt som drives fra Birkenes kommune, og et fylkeskommunalt prosjekt som drives fra Lillesand videregående skole. Til sammen har prosjektet fått over 6 millioner kroner i perioden fra oppstart i 2017 og ut 2021.

Siden SAMM-prosjektet som del av HBS Agder (Helsefremmende barnehager og skoler) begynner å nærme seg slutten, benyttet prosjektlederne Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak denne sjansen til å lage en stor avslutningssamling – ikke bare som takk for innsatsen til alle involverte, men også som en form for oppdatering om hvordan SAMM-metoden og prosjektet har utviklet seg og er på vei videre.

Kvelden startet med en velkomsthilsen etterfulgt av middag og dessert. Etter maten fulgte en presentasjon ledet av May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland før programmet gled over i en takketale med utdeling av «cups of survival» til de som har bidratt i utviklingsarbeidet i prosjektet SAMM. Enkelte sentrale ledere ble også trukket frem og takket, som, tidligere rektor Dag Gulbrandsen ved Lillesand videregående skole, som var leder ved oppstarten av SAMM, enhetsleder Terje Bakken ved Birkenes Ressurssenter, hvor det tverrkommunale arbeidet i SAMM administreres fra, og leder for HBS Agder, Eva-Kristin Paschen-Eriksen. Kvelden ble avsluttet med et musikalsk show, der Rein Alexander også delte av egne livserfaringer og refleksjoner.

Hva er egentlig SAMM?

«SAMM er ikke meg eller May, det er en metode som alle kan bruke» – Gerd Martina Langeland

SAMM er også et prosjekt hvor Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak, i samarbeid med en psykolog har utarbeidet en metode hvor man systematisk går gjennom fem trinn hvor man spør seg selv om hva som er viktig for en selv, hva man er gode på, hva som kan være vanskelig og hva man kan gjøre med det. Som Horverak påpeker, så handler det også om å gi elevene «denne kanalen og muligheten til å si ifra». Elevene reflekterer både muntlig og skriftlig over hva som er bra og hva som er vanskelig, og dette gir læreren en unik mulighet til å følge med på stemningen i klassen og hvordan den enkelte elev har det.

Et gjennomgående tema gjennom presentasjonen var at SAMM ikke tar slutt her. Prosjektet nærmer seg slutten som et HBS-prosjekt, men SAMM-metoden lever videre og har større potensiale. Læreboka Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon som ble utgitt i vår, har vakt interesse i flere universitetsmiljø, og det er stor interesse for metoden generelt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg fortsetter SAMM i kommunene med støtte fra Statsforvalteren.

Noen erfaringer fra prosjektet

Miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring, Kedir Diary, fortalte historien fra da han var i Irak og ble intervjuet om prosjektet på kurdisk tv. Reporteren ble ivrig og ville gjerne ha en forklaring av metoden og hvordan den kunne brukes slik at man kunne ta den i bruk i samtlige skoler i Irak. Dette var rett før pandemien førte til at alt ble nedstengt. I tillegg fortalte han om hvordan metoden hadde blitt benyttet i voksenopplæringen i seminar om rasisme og diskriminering, og han ga uttrykk for at «dette har gjort en forskjell og stemningen på skolen ble bedre etter seminaret».

Det internasjonale potensialet i SAMM-metoden kom også fram da Toril Espegren, lærer ved Valstrand Ungdomsskole, fortalte om sin erfaring med metoden i Peru. Hun har tatt i bruk metoden i en barneskole som hun og mannen har ansvar for, og fortalte om en gutt i sjette klasse som fortalte at han skulle finne en løsning på å få en takvifte til å virke. Han skrev at «Jeg skal bruke det jeg har i hodet, min egen intelligens». Dette er en gutt som bor i et av de fattigste områdene i utkanten av storbyen Arequipa. Her har de ikke så mange ressurser, de har kanskje bare seg selv. Toril Espegren fortalte begeistret om metodens potensiale i Peru, og hvor godt SAMMs illustrasjoner av fjell og trapper passer der. Hun var tydelig på at hun skal tilbake til Peru for å jobbe med metoden igjen.

Barneskolelærer Elin Frisch Selås fra Vegårshei skole fortalte om hvordan hun tidligere hadde brukt SAMM ved en annen barneskole for å prøve å endre negativ atferd blant elevene. Hun sa at «Det var en merkbar endring i løpet av noen få måneder». Hun var også tydelig på at hun også ønsket å bruke metoden videre i lærerjobben sin. Hege Jaabæk fra Engesland skole fortalte en rørende historie om hvordan barn helt ned i tredje klasse setter ord på følelser og viser forståelse og omsorg for hverandre når metoden anvendes. «Det overrasker meg at de er så reflekterte allerede så tidlig», sier Jaabæk.

Konsert med refleksjoner over livet

Rein Alexander fant også paralleller til SAMM-budskapet i sitt eget liv. Han fortalte om egen frykt og utfordringer knyttet til livet, og utfordret også salen til refleksjon over livets store spørsmål. Han fikk god respons fra salen, og delte små historier og tanker i forbindelse med hvorfor det er så viktig med motivasjon og riktig fokus.

«Jeg kan ødelegge en opptreden som denne ved bare å tenke konsekvens» (sitat)

Det var stor stemning og allsang da konserten ble avsluttet med Grand Prix-sangen fra 2020, «One last time», med levende flammer, slik som vi kjenner fra sceneshowet. I forbindelse med at han ble takket for showet, fortalte han at denne sangen har han ikke sunget på en scene siden Grand Prix, til tross for mange forespørsler. Men da han skjønte hvor godt budskapet i sangen passer til innholdet i SAMM, og at det var viktig for arrangørene å ha den med på repertoaret, bestemte han seg for å si ja til å framføre den.

Veien videre i SAMM

HBS-prosjektet som SAMM har vært en del av, har vært ledet fra Lillesand kommune og er finansiert av Helsedirektoratet og Agder Fylkeskommune, og er en del av den nasjonale folkehelsesatsingen som i Agder avsluttes til nyttår. Samtidig fortsetter SAMM-prosjektet i skoler i 10 kommuner med støtte fra Statsforvalteren ut 2023. I tillegg jobbes det med å forlenge SAMM-prosjektet «Deltakeren i sentrum» støttet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, der SAMM-metoden anvendes i samarbeid mellom voksenopplæringer og flyktningetjenester i arbeid med individuelle integreringsplaner.

SAMM-prosjektet går også nye veier. I tiltaket CVidere i Blå Kors Kristiansand kombineres SAMM-metoden med et opplegg for sysselsetting av ungdom. Det er i tillegg søkt midler fra Forskningsrådet om å videreføre HBS Agder i HBS Instrumenter, hvor fokus er på å utvikle måleinstrumenter for å evaluere helsefremming i skoler og barnehager, og her inngår SAMM som et svært sentralt tiltak.

SAMM presentert på Nasjonal folkehelsekonferanse 2021

Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak med SAMM-poster

I oktober 2021 hadde vi poster om SAMM i barneskole på årets nasjonale folkehelsekonferanse, som denne gang ble avholdt i Trondheim. Posteren viser hvordan SAMM-metoden kan brukes i barneskolen for å skape et inkluderende og helsefremmende miljø.

De helsefremmende indikatorene som SAMM og andre HBS-tiltak (Helsefremmende barnehager og skoler) bygger på ble også presentert sammen med Migle Helmersen.

Deltakeren i sentrum og SAMM i voksenopplæring Konferanse høst 2021

Igjen samlet vi voksenopplæringer og flyktningetjenester fra flere kommuner som er med i prosjektet «Deltakeren i sentrum» finansiert av IMDi, hvor vi anvender SAMM sin femtrinnsmetode i arbeid med integreringsplan for innvandrere. Det var god stemning og mye godt faglig innhold. Vi takker alle deltakere for to fine prosjektår og god oppslutning om prosjekt, og håper på forlengelse i 2022.

SAMM-workshop med PPT og skoler i Birkenes

I nydelige omgivelser ved Fevik Strand Hotell har SAMM i regi av PPT i Birkenes organisert workshop hvor vi har jobbet med å se på utfordringer i læringsmiljø og mulige løsninger for å ivareta inkludering og en opplevelse av mestring i hverdagen. Representanter fra skolene som er tett på aktuell problematikk har i samarbeid med PPT reflektert over hvordan SAMM-metoden kan bidra i ulike sammenhenger i tilknytning til ivaretakelse av enkeltelever og for å skape et godt læringsmiljø, samt at arbeidet leder videre til å se på rutiner for tiltaksarbeid i forkant av en henvisning til PPT. Målet med arbeidet å skape gode strukturer og et godt samarbeid hvor PPT kan være tilgjengelig og jobbe med veiledning og tidlig innsats på både individnivå og systemnivå, i tillegg til at skolene skal oppleve en forutsigbar prosess når de står overfor utfordringer.

SAMM i ungdomsgrupper i regi av Blå Kors Kristiansand

Ungdommer reflekterer:
hva er viktig når en har sommerjobb?

Blå Kors Kristiansand har integrert SAMM-metoden i et av sine tiltak, sommerjobbprosjektet, og er i gang med en justert versjon av femtrinnsmetoden rettet mot det å ha en sommerjobb. Ungdommer møttes en kveld i sommer for å reflektere over hva som er viktig, hva de allerede er gode på, og hva som eventuelt hindrer dem i å gjøre en god jobb. Det var god stemning, og mange fine refleksjoner denne kvelden. Dette er starten på et prosjekt som er i startgropa hos Blå Kors, et prosjekt som går ut på å hjelpe ungdommer med å reflektere over hvordan de kan skape en endring i egen tilværelse, og håndtere skolegang eller forberede seg til arbeidsliv.

SAMM-konferanse med tema rasisme og diskriminering

May og Kedir leder diskusjon om hvordan en kan forebygge rasisme i omgivelsene

Fredag 28. mai var norskklassene fra Lillesand voksenopplæring på Hotell Norge i Lillesand og diskuterte rasisme med utgangspunkt i spørsmålene i SAMM-metoden. Følgende spørsmål ble brukt:

  1. Hva er viktig for at ikke rasisme skal utvikle seg i ulike miljø?
  2. Hva gjør jeg allerede som er bra for å forebygge rasisme i mine omgivelser?
  3. På hvilken måte er rasisme en hindring for meg?
  4. Hva kan vi ha fokus på å for å stoppe rasisme?
  5. Hva skal vi konkret gjøre for å stoppe rasisme?

De 25 elevene som var til stede hadde gode bidrag og det ble interessante diskusjoner. Noe av det som kom opp var at det er viktig å inkludere hverandre, ta avstand fra rasisme eller si fra når en ser noen utsettes for det, en kan bidra i samfunnet gjennom for eksempel frivillighet, og en kan ta kontakt med andre og være hyggelig og smile. Deltakerne var enige om at det har vært en nyttig og flott dag.

Kedir forklarer ved hjelp av et sugerør at det ikke alltid er slik at ting er som de ser ut. Sugerøret ser ut som det er knekt når det er i vann, men når en tar det opp ser en at det ikke er det.
Rektor Thor stiller opp i flott klesdrakt for å illustrere at en person kan ha forskjellige uttrykk, men være den samme likevel.

Lærebok i SAMM-metoden i salg

I salg fra 08.04.2021.

Etter fem års arbeid med femtrinnsmetoden i SAMM er første lærebok klar med fokus på ungdomsskole og videregående skole. Boka presenterer teorigrunnlaget for metoden og beskriver i detalj hvordan metoden brukes i klasserommet. Tre varianter av metoden presenterer, en femtrinnsmetode for livsmestring, en femtrinnsmetode for å lære å lære i fagene og en femtrinnsmetode for arbeid med elevdemokrati. Metoden er i tråd med sentrale prinsipper i fagfornyelsen, og mange konkrete eksempler fra erfaring i klasserommet er inkludert.

Boka inneholder også mange nyttige metaforer og illustrasjoner, som dere også finner i veiledningene under «Materiale». Noen av disse ser dere under på plakaten vi også har utviklet i prosjektet. Dersom noen ønsker å trykke opp plakater til bruk i klasserom er fila lagt under «Materiale».

Inspirasjon og workshop i nydelige omgivelser på Strand Hotel Fevik

Samling i prosjektet «Deltakeren i sentrum» som er støttet av IMDi.

Prosjektet «Deltakeren i sentrum», som er en videreføring av SAMM i voksenopplæring, hadde i høst et par fantastiske dager i flotte omgivelser på Fevik for å diskutere hvordan motivasjonsmetoden kan brukes i kvalifiseringsprogrammet for innvandrere. Vi var ca 70 personer samlet fra Birkenes, Lillesand, Grimstad, Vennesla og Evje og Hornnes, voksenopplæringer og flyktningetjenester/NAV. Tusen takk for mange gode innspill i workshop og inspirasjon til å fortsette arbeidet og takk for en nydelig blomsteroppsats, like fargerik som det fellesskapet vi ønsker oss i våre lokalsamfunn 🙂